About Us

Ochrana osobních údajů the LEGO group

10. května 2011

Obsah:
Obsahem tohoto dokumentu je ochrana osobních údajů společnosti LEGO Group. Seznamte se prosím s touto politikou ochrany osobních údajů. Pro hledání specifických informací můžete použít následující odkazy, které vám umožní přejít přímo do jednotlivých sekcí této politiky.

Úvod 
Obecně platná pravidla 
Přenos osobních dat na třetí strany a/nebo další země 
Online shromažďovaná osobní data od dětí mladších 13 let 
Zpracování osobních dat skrze LEGO® kanály
Cookies 
Kontrola a aktualizace osobních údajů: 
Zabezpečení dat: 
Různé: 

Úvod:
Tato politika upravuje veškeré zpracování (shromažďování, používání, přenos, uchovávání a vymazání) všech informací osobní povahy (jakékoli informace, které lze použít k identifikaci konkrétní osoby a veškeré s tím související informace) o fyzických osobách, které jsou buďto spotřebiteli LEGO® výrobků či služeb, nebo představiteli našich spolupracujících partnerů („osobní údaje“), všemi obchodními jednotkami a právnickými osobami v rámci LEGO Group.

Tato politika se týká našeho zpracování osobních dat shromážděných libovolným způsobem, aktivním či pasivním, v internetovém či běžném prostředí, od osob z celého světa.

Veškeré dotazy týkající se zpracování osobních dat zasílejte na:

LEGO SYSTEM A/S 
Aastvej 1, 
DK-7190 Billund 
Dánsko
k rukám odpovědného pracovníka pro ochranu osobních údajů

nebo je adresujte nejbližší společnosti v rámci LEGO Group: http://aboutus.lego.com/en-us/factsfigures/locations.aspx

Obecně platná pravidla:
Při zpracovávání osobních údajů se LEGO Group řídí následujícími pravidly: 

 1. 1. Osobní údaje budou shromažďovány ke specifickým a přesně stanoveným účelům.
 2. 2. Nad rámec těchto účelů nebudou žádná další osobní data shromažďována.
 3. 3. Osobní data nebudou využívána k jiným účelům, než za jakými byla získána, s výjimkou výše uvedeného či na základě předchozího souhlasu.
 4. 4. Osobní data nebudou poskytována třetím stranám či do zahraničí, s výjimkou výše uvedeného či na základě předchozího souhlasu.
 5. 5. Osobní data se budeme snažit pravidelně ověřovat, aktualizovat a rovněž přijímat požadavky na jejich změnu či úpravu.
 6. 6. Osobní data se budeme snažit pravidelně ověřovat, aktualizovat a rovněž přijímat požadavky na jejich změnu či úpravu.
 7. 7. Není-li stanoveno jinak, nebudeme osobní data uchovávat v identifikovatelné formě déle, než je nutné pro splnění daného účelu, či déle než je požadováno zákonem.


Společnost LEGO Group vybízí rodiny k tomu, aby stránky LEGO.com navštěvovaly a využívaly společně.

Přenos osobních dat na třetí strany a/nebo další země: 
Obecné pravidlo, jímž se řídíme, je zpracování osobních údajů za účelem zjednodušení či zlepšení nabídek a služeb poskytovaných ze strany LEGO Group. 

K doplnění našich databází získáváme doplňkové údaje nákupem z veřejných zdrojů.

Nezpracováváme osobní údaje jménem třetích stran, ani osobní data neprodáváme či nesdílíme se třetími stranami za účelem jejich použití třetími stranami, pokud k tomu neobdržíme váš souhlas (viz níže uvedený odkaz LEGO Shop at Home).

Osobní informace však sdílíme s prodejci třetích stran v případě, kdy to vyžaduje poskytnutí služeb, které sami neprovádíme, např. zasílání LEGO® výrobků, časopisu LEGO Club apod. 

Hostingové společnosti využíváme jako třetí strany k uložení našich shromážděných dat na jejich servery a ke kontrole platnosti těchto údajů (viz LEGO ID - Linked Accounts níže).

Čas od času také provádíme nebo si objednáváme průzkumy zaměřené na spotřebitele a za tímto účelem můžeme získaná data rovněž sdílet s třetími stranami, v tomto případě společnostmi zaměřujícími se na výzkum. Takové třetí strany mohou naším jménem ukládat data získaná během průzkumu do svých databází. 

Veškeré poskytování dat třetím stranám, prodejcům či partnerům, bude předmětem písemné smlouvy uzavřené mezi námi a třetí stranou, prodejcem či příslušným partnerem, přičemž ani prodejce ani partner nebudou oprávněni využívat tato osobní data k jinému účelu, než námi stanovenému.

V určitých případech mohou být osobní informace sdíleny obchodními jednotkami a entitami v rámci LEGO Group.http://aboutus.lego.com/en-us/factsfigures/locations.aspx.

Osobní údaje budou zpřístupněny v případě, kdy to vyžaduje zákon, např. na základě úřední obsílky či soudního příkazu, nebo v případě vymáhání práva.

Z provozně bezpečnostních důvodů zpracováváme (vzájemně) osobní data v Evropě a Spojených státech. To znamená, že veškeré údaje, které zpracováváme, se pravidelně přenášejí mezi našimi zařízeními v Evropě a Spojených státech.

Online shromažďovaná data od dětí mladších 13 let: 
V případě, že LEGO Group kontaktuje online způsobem dítě mladší 13 let (nebo podobného věku v závislosti na zákonech platných v dané lokalitě, věk 13 let se zde používá jako běžný ukazatel pro snazší odkaz), například v souvislosti s účastí v soutěži nebo zaslání dotazu, vezmeme si od něj jeho e-mailovou adresu spolu s adresou jeho rodiče či opatrovníka. E-mailovou adresu dítěte použijeme výhradně k tomu účelu, k jakému byla zaslána. E-mailovou adresu rodičů či zákonných zástupců použijeme pouze k tomu, abychom je informovali, že nás jejich dítě kontaktovalo a poskytli jim informace o typech a způsobu použití získaných osobních údajů dle zákonných předpisů.

Jako rodič či zákonný zástupce dítěte mladšího 13 let, od něhož jsme získali informace osobního rázu, máte právo tyto osobní údaje zkontrolovat a nechat vymazat a dále neposkytnout souhlas k dalšímu uchování či využití těchto informací. V takovém případě nás kontaktujte na adrese privacy.officer@lego.com.

Rodiče a zákonní zástupci, kteří si přejí zkontrolovat osobní údaje týkající se jejich dítěte, budou požádáni, aby uvedli uživatelské jméno a heslo dítěte a poskytli svou vlastní e-mailovou adresu za účelem ověření a kontaktu. 

Nemůžeme a nebudeme vytvářet podmínky, které od dětí vyžadují či je vybízejí k tomu, aby poskytly své osobní informace nad rámec toho, co je přiměřené k účasti na akcích, které se objeví na našich webových stránkách. 

Děti mladší 13 let se mohou zúčastnit soutěží. Pokud však takové dítě v soutěži vyhraje, zašleme oznámení o výhře na e-mailovou adresu jeho rodiče či zákonného zástupce (kterou nám dítě poskytlo v rámci přihlášení se do soutěže). Současně nebudeme bez předchozího souhlasu rodičů od dítěte požadovat žádné osobní informace kromě e-mailové adresy. Veškeré osobní údaje získané od dětí a rodičů během soutěží budou uchovávány pouze po dobu trvání soutěže a doručení cen a poté budou vymazány. 

V případě, že v souvislosti s nějakou činností na našich internetových stránkách vyvstane dětem mladším 13 let možnost uveřejnit své osobní údaje (např. v nemoderovaných chatových diskusích či elektronických nástěnkách), vyžádáme si souhlas rodičů k účasti dítěte. V současné době jsou všechny takové činnosti moderovány, monitorovány a filtrovány.

Zpracování osobních dat skrze LEGO® kanály: 
LEGO JMÉNO: 
OBECNÁ PRAVIDLA:
Představili jsme platformu obecného profilu (LEGO JMÉNO), kterou lze používat napříč různými LEGO online aplikacemi. Jakmile si vytvoříte jedno LEGO JMÉNO pro jednu aplikaci, lze jej použít i pro další aplikace.
LEGO JMÉNO si mohou vytvořit děti i dospělí. Pokud se však zaregistruje jedinec mladší 13 let, shromáždíme zpravidla osobní data od rodičů či zákonných zástupců dítěte než od něj samého.
Pro vytvoření LEGO JMÉNA zpracujeme osobní data jako je e-mailová adresa (a e-mailová adresa rodiče či zákonného zástupce, je-li jedinec mladší 13 let), den narození, země pobytu a pohlaví. Dále požadujeme vytvoření hesla a uživatelského jména.

E-mailová adresa se používá pro zasílání sdělení o účtu a dalších systémových informací, je-li třeba. Spojené účty: 
Spojením LEGO JMÉNA dítěte s LEGO JMÉNY rodičů či zákonných zástupců můžeme zajistit lepší rodičovskou kontrolu nad online činnostmi jejich dítěte (např. ohledně hry LEGO Universe). V takovém případě je však velmi důležité ověření vztahu mezi dítětem a rodičem či zákonným zástupcem, s jejichž LEGO JMÉNEM má být LEGO JMÉNO dítěte propojeno.

Z tohoto důvodu zpracujeme osobní data týkající se rodiče či zákonného zástupce, konkrétně křestní jméno a příjmení, poštovní adresu, datum narození a hodnověrnější identifikační číslo než je to uvedené online (např. číslo řidičského průkazu či sociálního pojištění, osobní identifikační číslo apod.) v závislosti na právní úpravě. 

Tyto údaje zašleme externímu poskytovateli služby, který provede jejich ověření. Ověřovací služby budou prováděny na základě písemné smlouvy uzavřené mezi námi a poskytovatelem služby.

Osobní údaje shromážděné za účelem ověření nebudeme archivovat. Výsledek, jaký od poskytovatele služby obdržíme, bude buďto "shodný" (v takovém případě bude LEGO JMÉNO dítěte a jeho rodiče či zákonného zástupce propojeno) nebo "neshodný" (v takovém případě k propojení nedojde, pokud nebude skutečný vztah mezi dítětem a žadatelem prokázán jiným způsobem).

Externí poskytovatel služby zpracuje a uloží osobní údaje, které mu zašleme, čistě pro účely dokumentace.

LEGO Shop at Home: 
V případě, že použijete naši službu LEGO Shop at Home, a to online či běžným způsobem (např. objednávkou skrze shop.LEGO.com či prostřednictvím zákaznických servisů LEGO, skrze katalog či jiným způsobem), zpracujeme osobní data, která se týkají dané transakce, tj. křestní jméno a příjmení, poštovní či zasílací adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, kreditní kartu či jiné platební informace, a (pokud jste si vytvořili LEGO JMÉNO) vaše datum narození a pohlaví. Rovněž budeme zpracovávat informace o vašich nákupech u nás.

Tyto osobní údaje použijeme ke zpracování a zaslání vaší objednávky, k zaslání sdělení o stavu objednávky a k pravidelné aktualizaci vašeho profilu, abychom se ujistili, že naše údaje o vás jsou přesné a platné. Výše uvedená osobní data rovněž použijeme k analýze zákaznického chování a k příslušné komunikaci LEGO Shop at Home s vámi. V tomto ohledu případně zprostředkujeme informace o vašem používání našich stránek externím poskytovatelům služeb, což nám umožní zoptimalizovat vaše prohlížení stránek. Optimalizační služby budou prováděny na základě písemné smlouvy uzavřené mezi námi a poskytovatelem služby.

Pokud si zvolíte (či vyžádáte) zasílání propagačních a marketingových e-mailů LEGO Shop at Home, tuto službu vám poskytneme. Tyto e-maily vám mohou být zasílány na základě vašich opakovaných nákupů či online prohlížení. 

Můžete nám tak povolit sdílení vašeho jména, adresy a objednávkami s pečlivě vybranými třetími stranami, o jejichž výrobky dle našeho předpokladu můžete mít zájem. 

LEGO VIP Program: 
Je-li vám 13 a více let (věková hranice se může v jednotlivých zemích lišit), můžete se zúčastnit našeho LEGO VIP Programu, a to osobně v kamenných značkových obchodech LEGO, na internetu skrze LEGO Shop at Home, telefonicky skrze Zákaznický servis LEGO, nebo na LEGO akcích, které VIP program nabízejí. Pokud se zaregistrujete přímo v obchodě či po telefonu, budete následně požádáni, abyste navštívili VIP.LEGO.com/Register a dokončili tak svou registraci. 

Zpracujeme osobní údaje jako je křestní jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu (nepovinné), e-mailovou adresu, kreditní kartu či jiné platební informace, uživatelské jméno a heslo pro vaše LEGO JMÉNO, datum narození a pohlaví. Zároveň zpracujeme informace o vašich nákupech u nás (online i off-line), tržních preferencích a vaše užívání stránek spojených s LEGO.com.

Vaše osobní údaje použijeme k zasílání e-mailových novinek, marketingových nabídek (pokud si je zvolíte) z katalogů, e-mailů a textových zpráv, k analýze zákaznického chování a přizpůsobení komunikace našeho LEGO VIP Programu s vámi. Vaše osobní údaje dále využijeme k pravidelné aktualizaci vašeho profilu, abychom se ujistili, že naše údaje o vás jsou přesné a platné.

LEGO Club: 
Děti se mohou stát členy LEGO Clubu. Je-li dítě mladší 13 let, shromáždíme zpravidla pro členství osobní data od rodičů či zákonných zástupců dítěte než od něj samého. V případě, kdy je jediným požadavkem na zaslání osobních dat e-mailová adresa dítěte (např. při účasti v soutěži), můžeme použít přímo od dítěte jeho e-mailovou adresu a dle zákonného práva o tom uvědomit rodiče či zákonné zástupce. 

Je-li dítě členem LEGO Clubu, může pravidelně dostávat časopisy či e-mailové novinky LEGO Clubu, může se účastnit soutěží, apod.

Při vyplňování žádosti o členství v LEGO Clubu vyjadřujete svůj souhlas s tím, že LEGO Club použije informace o vašem dítěti k e-mailové a poštovní komunikaci. Tyto údaje budou využívány pouze pro LEGO poštovní zásilky a nebudou podléhat prodeji, pronájmu ani jinému zveřejnění jakékoli další společnosti vyjma LEGO Company, s výjimkou společností, které vystupují jako naši zástupci a pomáhají nám poskytovat služby požadované dítětem.

Zpracujeme údaje jako křestní jméno a příjmení dítěte, poštovní adresu, pohlaví, datum narození, e-mailovou adresu a telefonní číslo, v případě náležitosti. 

LEGO spotřebitelský servis:: 
Na LEGO spotřebitelský servis se můžete obrátit s dotazy a připomínkami, které se týkají LEGO Group, našich výrobků a služeb. Můžete zde rovněž požadovat výměnu součástek pro své LEGO® sady, žádat o katalogy apod.

Jakmile nás budete kontaktovat, zpracujeme dle potřeby vaše osobní údaje jako je vaše věková skupina, e-mailová adresa, pohlaví, křestní jméno a příjmení, poštovní adresa, číslo telefonu a/nebo mobilního telefonu. 

LEGO Universe: 
LEGO Universe je placená aplikace. 

V případě, že nemáte dosud vytvořeno LEGO ID, zpracujeme osobní data jako je e-mailová adresa (a e-mailová adresa rodiče či zákonného zástupce, je-li jedinec mladší 13 let), den narození, zemi pobytu a pohlaví. Dále požadujeme vytvoření hesla a uživatelského jména.

Pro potřeby fakturace a zákaznických sdělení zpracujeme osobní data jako je vaše křestní jméno a příjmení, poštovní adresa, kreditní karta a další platební informace, a e-mailovou adresu. Rovněž budeme zpracovávat informace o vašich nákupech LEGO Universe.

Soubory cookies: 
Na našich webových stránkách používáme cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které váš prohlížeč vytvoří a uloží do vašeho počítače či jiného zařízení. Samotný soubor cookie neobsahuje ani neshromažďuje informace. Po přečtení webovým prohlížečem však může poskytnout uživatelsky příznivý servis dané stránce, např. zapamatování si předchozích nákupů či detailů o zákazníkovi.

Cookies používáme k zapamatování si vašeho nastavení, poskytnutí lepší uživatelské zkušenosti vylepšením našich stránek a poskytnutí na míru upraveného obsahu.

Cookies tudíž používáme k zapamatování: 

 • Nastavení vašeho prohlížeče, například typ, který používáte, a nainstalované zásuvné moduly. Díky tomu vás nemusíme pokaždé, když vstoupíte na náš web, obtěžovat zjišťováním, zda máte nezbytné vybavení k tomu, abyste si mohli na našich stránkách zahrát hru nebo stáhnout informace. Umožňuje nám to rovněž získat informace o tom, kolik lidí používá určitý typ softwaru, takže můžeme naše stránky upravit tak, aby každému návštěvníkovi poskytly co nejkvalitnější prohlížení.
 • Volba jazyka a regionu. To znamená, že pokud jako svůj jazyk zvolíte angličtinu, stránka se při každé další návštěvě automaticky zobrazí v tomto jazyce.
 • Jaké hry hrajete, jakých dosahujete výsledků a jak pokračujete - v závislosti na vlastnostech každé hry. Tento stav se ukládá do Flash Local Shared Objects a.k.a. Flash cookies.
 • Vaše aktuální LEGO jméno.
 • Váš nákupní košík a možnosti.
 • Výrobky, které jste si prohlédli a zakoupili v obchodě, nám slouží pro případné nabídky.
 • Které výrobky a položky v galeriích jste hodnotili a jak.
 • Kdy jsme vás naposledy žádali o účast v anketě a zda jste odpověděli na otázky, abychom vás nevybízeli příliš často.
 • Váš pohyb a užívání našich stránek. Součástí tohoto procesu není shromažďování osobních údajů. K optimalizaci našich stránek shromažďujeme statistické údaje.
 • Pro lepší výsledky využíváme aktuální užívané údaje. Pokud uchováváme osobní údaje v cookie souboru, jsou tato data zašifrovaná a tudíž zabezpečená.


Některé soubory cookies se zavřou současně se zavřením prohlížeče, jiné přetrvávají delší dobu. Maximální doba uchovávání cookie souborů je 400 dnů, neboť chceme mít jistotu, že najdete své informace i tehdy, pokud nás navštívíte jen jednou za rok.

K provádění některých funkcí používáme jako třetí strany naše dodavatelské společnosti. Jsme s nimi v kontaktu a kontrolujeme, jak údaje používají, přičemž je mohou používat pouze k námi stanovenému účelu, např. údaje, které se nepoužívají v souvislosti s údaji od jiných společností. Chování uživatelů mimo naše stránky nesledujeme.

Většina prohlížečů přijímá cookie soubory automaticky. Ukládání cookies do počítače či zařízení lze zamezit nastavením prohlížeče tak, aby nepřijímal cookies. Některé prohlížeče nabízejí program, který po každé návštěvě stránky vytvořené cookies smaže. V prohlížeči Internet Explorer verze 8 a novější se tato nabídka nazývá InPrivate, v Google Chrome verze 10 a novější Incognito, ve Firefox verze 3.5 a novější Private Browsing, v Safari verze 2 a novější Private Browsing a v prohlížeči Opera verze 10.5 a novější se rovněž nazývá Private Browsing.

Přesné instrukce lze najít v manuálu pro váš prohlížeč. Soubory cookies lze z počítače či jiného zařízení kdykoli vymazat. Zvolíte-li možnost nepřijímat cookie, můžete i přesto navštívit naši stránku. Bez cookies však nemůžeme zaručit optimální funkčnost. 

V některých případech je prohlížeč obsažen v jiném programu. Tento seznam vám napoví, jak si s tím poradit:

- Pro LEGO Digital Designer v Mac použijte Safari. - Pro LEGO Digital Designer na PC použijte Internet Explorer. - Pro LEGO Mindstorms na Mac a PC jednoduše restartujte program. - Pro LEGO Universe na Mac použijte Safari. - Pro LEGO Universe na PC použijte Internet Explorer. 

Kontrola a aktualizace osobních údajů:
V případě, že chcete překontrolovat či aktualizovat své osobní informace, které jsme o vás případně shromáždili, nás můžete kdykoli kontaktovat. Pro kontakt můžete použít buďto nebo se obrátit na náš Zákaznický servis LEGO. Před přihlášením se ke svému účtu a provedením změn však musíme důkladně ověřit vaši identitu. Provedení změn tak může zabrat až 10 pracovních dnů.

Zabezpečení dat:
http://shop.lego.com/TermsPolicies/shopping_security.asp 

Přístup k mnoha službám LEGO.com je chráněn omezeními přístupu založenými na uživatelském jménu a heslu LEGO JMÉNA. Je důležité, abyste si zvolili takové heslo, které ostatní nemohou snadnou uhodnout a abyste jej udržovali v tajnosti.

Veškerý export osobních údajů, který provádíme, je chráněn kódováním.

Uchovávání všech údajů, počítačové vybavení v LEGO Group a zařízení našich obchodních partnerů se opírá o písemné smlouvy.

Zpracování osobních údajů se zpravidla provádí v souladu s platnou legislativou a nejlepšími prověřenými postupy v oblasti ochrany osobních údajů.

Informace o kreditních kartách je zasílána jednomu či více schváleným a certifikovaným poskytovatelům služeb a my ji neuchováváme déle než je doba nutná ke zpracování dat.

Nakládání s osobními informacemi se kontroluje zdokumentovanými postupy a způsoby, které zahrnují přísnou kontrolu fyzického a logického přístupu, bezpečnostní podporu, bránu failover, ochranu před škodlivým softwarem, monitorování a mechanismy vyhledávání slabých míst.

Různé: 
LEGO Group může čas od času změnit svou politiku ochrany osobních údajů, aby držela krok se způsoby shromažďování, používání, přenosu, uchovávání a vymazávání osobních informací. Pokud se však zavádějí změny politiky, které by mohly hmotně a nepříznivě ovlivnit soukromí jednotlivců, na něž se tato politika vztahuje, vynaložíme veškeré úsilí k tomu, abychom dotyčné osoby o těchto změnách informovali.

DATUM ÚČINNOSTI: 25. května 2011