About Us

Zveřejněno : 27 srpna 2013, 11:58 CET

Autor : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Podnikové řízení a obchodní chování

Od svého založení v roce 1932 je společnost v soukromém vlastnictví rodiny Kristiansenů. Náš přístup ke správnému podnikovému řízení kombinuje silné stránky a výhody soukromého vlastnictví se správným podnikovým řízením registrovaných společností

Oddělení zájmů našich vlastníků od zájmů našich členů rady Board of Directors nepředstavuje ve společnosti takový problém, protože vlastníci jsou členy rady Board of Directors ajsou nablízku každodennímu obchodování. Proto společnost LEGO Group přijala normy řízení smysluplné vkontextu rodinného vlastnictví, jež zaměstnává profesionální tým managementu amá nezávislou radu Board of Directors.

Vedení podniku –etika adodržování předpisů

Zavázali jsme se dodržovat náročné normy vedení podniku adlouhodobý závazek vysoké etičnosti azásadovosti. To znamená, že chceme dostát našim slibům arůzným očekáváním ze strany našich investorů, institucí, subjektů ajednotlivců. Příručka ke Kodexu etického chování společnosti LEGO Group slouží jako nástroj vorganizaci, který pomáhá řešit etická dilemata adělat správná rozhodnutí.

V příručce je kladen důraz na tři všeobecné zásady při řešení etických dilemat:

- Hledejte vedení vrámci ducha společnosti ahodnot společnosti, které tvoří základ etických principů společnosti LEGO Group

- Při rozhodování otom, co je správné aco nesprávné, nahlédněte do pravidel společnosti LEGO Group, jakož ido právních aregulačních pravidel platných ve společnosti

- Buďte otevření! Ozvěte se adiskutujte oproblémech svaším přímým nadřízeným

Tato příručka se zabývá mnoha specifickými oblastmi, např. korupcí, která je pro nás prioritní oblastí, protože chceme zajistit, že proti ní budeme aktivně působit prostřednictvím našich zaměstnanců aobchodních partnerů jednajících naším jménem. Podnikáme ve většině zemí světa azastávat pevný anepopiratelný postoj proti korupci bylo vždy ústřední součástí našich hodnot. Od roku 2003 patříme mezi signatáře principů programu UN Global Compact, který nás zavazuje svým desátým principem kaktivnímu boji proti korupci.

Abychom zajistili nezbytnou znalost našich principů obchodního chování, musí všichni zaměstnanci společnosti LEGO na úrovni Director avyšší projít každý druhý rok e-learningovým školicím kurzem oobchodním chování . Další zaměstnanci, kteří pracují přímo se zákazníky adodavateli, jsou do tohoto kurzu zapisováni také.

Abychom zajistili vysoký standard obchodního chování, usilujeme nepřetržitě oposílení azlepšení programu našeho obchodního chování azajišťujeme jeho zakotvení vnašich provozních činnostech. Činíme tak přidáváním relevantních instruktážních dokumentů, implementací podpůrných systémů IT aprostřednictvím vývoje nových školicích materiálů založených na právních aregulačních normách, jakož ina organizačních potřebách.

Nabádáme všechny zaměstnance, aby se ozvali anahlásili jakékoli porušení příručky obchodního chování, zásad společnosti LEGO Group nebo jakéhokoli zákona či předpisu. Toto lze nejlépe provést vsouladu se strukturou organizace. Jako poslední řešení je však zaměstnancům kdispozici infrastruktura pro oznamování neetického jednání na pracovišti.