About Us

Zveřejněno : 27 srpna 2013, 12:11 CET

Autor : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Dodavatelé

Jsme rostoucí globální společnost, jejíž vliv se šíří, a vytváříme komplexnější partnerství s dodavateli po celém světě. Čelíme množství globálních výzev a příležitostí, které pokrývají jak oblast životního prostředí, tak společenskou sféru. Někdy je jejich řešení nad naše síly a z tohoto důvodu usilujeme o partnerství s celou škálou obchodních partnerů, kteří sdílí naše hodnoty a chtějí nastolit pozitivní změnu. Jsme stále na začátku této cesty, ale jsme rozhodnuti spolu s našimi partnery dosáhnout cíle.

Vzájmu šíření povědomí oudržitelných dodavatelských řetězcích vyžaduje společnost LEGO Group, aby všichni dodavatelé aobchodní partneři podepsali náš Kodex etického chování dodavatelů. Kodex etického chování dodavatelů společnosti LEGO Group se zabývá lidskými právy, pracovními právy, zdravím abezpečností, bojem proti korupci aživotním prostředím.

Dodržování Kodexu etického chování dodavatelů sledujeme prostřednictvím našeho kontrolního programu, vrámci kterého využíváme auditorů třetích stran apřísného systému následných kontrol. Provádíme audit všech našich dodavatelů ve vysoce astředně rizikových zemích (míra rizika je stanovena na základě hodnocení třetích stran).

Uvědomujeme si, že audity pouze měří dodržování předpisů ato představuje jen jeden krok při implementaci našeho Kodexu etického chování dodavatelů do dodavatelského řetězce. Jako doplnění programu auditů spolupracujeme také svybranými společnostmi dodavatelů na budování kapacity, přičemž cílem je posílit jejich schopnost splňovat požadavky Kodexu etického chování dodavatelů azlepšovat jejich výkonnost.

Dalším neméně důležitým aspektem je to, jakým způsobem se vrámci spolupráce sdodavateli vypořádáváme se snahami týkajícími se životního prostředí. Kodex etického chování dodavatelů nabádá všechny dodavatele, aby si nastavili konkrétní cíle týkající se zlepšování životního prostředí asnížení produkce odpadu, spotřeby energie aemisí, adále recyklace produktů azačleňování nových technologií šetrných kživotnímu prostředí.

The LEGO Group's Supplier list.

ICTI CARE Process

Společnost LEGO Group je součástí procesu ICTI CARE. Proces ICTI CARE je programem etické výroby Mezinárodní rady pro odvětví výroby hraček (International Council of Toy Industries; ICTI), jehož cílem je zajišťovat spravedlivé zacházení se zaměstnanci abezpečné pracovní podmínky.

Podporujeme proces ICTI CARE, protože věříme, že je možné docílit spravedlivého zacházení se zaměstnanci abezpečných pracovních podmínek udodavatelů, pokud společnosti pracují společně na stejném cíli. Ztohoto důvodu byl radou ICTI vytvořen Kodex obchodních praktik (Code of Business Practice) aprodejci našich hraček jsou povinni jej dodržovat.

Dánská iniciativa etického obchodu

V roce 2013 se společnost LEGO Group připojila k Dánské iniciativě etického obchodu(DIEH) scílem dlouhodobě zvýšit náš vliv voblasti lidských práv. Zaměření iniciativy DIEH je globální, protože usiluje opropagaci odpovědného řízení dodavatelských řetězců avytváření trvalých pozitivních změn vdodavatelských zemích. Díky našemu členství máme přístup kdůležitým investorům, informacím, osvědčeným postupům pro řešení dilemat anovým legislativním iniciativám. DIEH je iniciativou, které se účastní mnoho investorů, apokud dojde vnašem hodnotovém řetězci ketickému dilematu, máme na dosah důležité partnery, kteří nám mohou pomoci identifikovat arealizovat udržitelná řešení, ato proaktivním způsobem.