About Us

Zveřejněno : 27 srpna 2013, 11:18 CET

Autor : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Bezpečné výrobky

Od roku 2008 má již více než 20 zaměstnanců společnosti LEGO Group za úkol ověřit, že všechny z více než 2 000 surovin používaných při výrobě produktů společnosti LEGO splňují požadavky nové směrnice EU o bezpečnosti hraček (EU Toy Safety Directive), která vstoupí v platnost v létě tohoto roku.

Tato nová směrnice předepisuje přísné nároky na materiály používané při výrobě hraček ana související dokumentaci. Společnost LEGO Group uplatňuje již mnoho let svůj postup hodnocení bezpečnosti avýrobky společnosti LEGO vždy splňují ty celosvětově nejpřísnější bezpečnostní normy. Vreakci na novou směrnici se tato společnost rozhodla svůj přístup rozšířit avylepšit. Od konce roku 2008 intenzivně pracuje na tom, aby zajistila, že veškeré výrobky budou tuto novou legislativu splňovat. Dne 20.července2013 nabude účinnosti poslední část směrnice– požadavky směrnice EU obezpečnosti hraček na jejich chemické složení.

Jørgen Vig Knudstorp, CEO společnosti LEGO Group, uvádí:

„Bezpečnost výrobků je naší hlavní prioritou avždy jsme byli oddáni myšlence poskytovat produkty, které globálně splní ty nejpřísnější požadavky, protože je pro nás velmi důležité, aby si děti po celém světě mohly užívat co nejbezpečnější hry shračkami LEGO. Nová směrnice EU obezpečnosti hraček uplatňuje vysoké nároky na výsledky voblasti bezpečnosti výrobků amy tyto nároky plně podporujeme.“

Dodává: „Jsem hrdý, že idíky našim snahám vsouvislosti snovou legislativou se můžeme aktivně účastnit průkopnické práce spojené sobecnou mírou bezpečnosti hraček. Proto vám sradostí oznamuji, že jsme se rozhodli jít vtomto smyslu včele aže splňujeme veškeré požadavky této směrnice.“

Ověřeno více než 2000surovin

Společnost LEGO Group si zvolila, že bude novou směrnici interpretovat tím nejpřísnějším možným způsobem. Proto jsou každá jednotlivá látka, surový materiál, prvek LEGO asada LEGO podrobeny kontrole scílem ověřit shodu se směrnicí obezpečnosti hraček ataké sdalší legislativou, např. zákony USA avnitřními požadavky společnosti LEGO Group. Uplatňování tak vysoké úrovně analýzy přesahuje míru nutnou pro splnění zákonných požadavků, avšak probíhá, aby bylo zajištěno, že kostičky LEGO budou vyrobeny výhradně zabsolutně nejbezpečnějších anejčistších materiálů.

„Poté, co jsme si ověřili, že veškeré výrobky asuroviny LEGO již splňují tu nejpřísnější legislativu, bylo pro nás primární výzvou vyvinout arealizovat metodu, která by zajistila rozsáhlou apodrobnou dokumentaci vyžadovanou směrnicí Evropské unie obezpečnosti hraček. Je to obrovský úkol pro náš tým, který od roku 2008 narostl čtyřnásobně. Vglobálním měřítku vynakládáme také významné prostředky na zajištění podkladů, které dokazují, že více než 2000 námi využívaných surovin splňuje tyto požadavky,” říká Cornelis Versluis, Vice President oddělení Corporate Quality, který je celkově odpovědný za vedení dokumentačního procesu.

Jedna kostička LEGO prochází 10kontrolními body

Podstata zážitku ze hry skostičkami LEGO vychází zvěhlasné kostičky 2x4. Abychom vyhověli požadavkům směrnice, prochází každá jednotlivá kostička podrobnou bezpečnostní dokumentací: posouzení rizika prvků, zpráva obezpečnosti hračky aposouzení kvality. Musí být kdispozici dokument oschválení prvků atechnický výkres. Když připočtete kontroly surovin, dostanete 10kontrolních bodů. Vtištěné formě zaplní tyto zprávy apodkladové dokumenty pro jednu jedinou kostičku LEGO celých 25stran.

Hasičské auto LEGO (60002), které se skládá z206prvků LEGO, je konkrétním příkladem rozsáhlé dokumentace vyžadované ještě předtím, než je výrobek LEGO uvolněn do prodeje. Než byla sada shasičským autem schválena, prošla více než 1000kontrolními body společnosti LEGO Group.

Komplexní znalosti na úrovni surovin zajišťují společnosti LEGO Group silnou pozici, pokud je třeba reagovat na změny vnové legislativě, využívat inovační vědecké informace či iniciovat azavádět vlastní změny, jako je například nahrazení stávajícího materiálu novým, bezpečnějším materiálem, který je šetrnější kživotnímu prostředí.