About Us

Publisert : 29 august 2013, 07:36 CET

Forfatter : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Selskapsledelse og god forretningsskikk

Helt siden selskapet ble grunnlagt i 1932, har det vært privateid av familien til Kirk Kristiansen. Vår selskapsstruktur gjør at vi kan kombinere styrken og fordelene ved å være privateid med standarder for god eierstyring og selskapsledelse for børsnoterte selskaper.

Skillet mellom eiernes og ledernes interesser er uproblematisk hos oss fordi eierne er styremedlemmer og befinner seg nær den daglige driften. Gruppen har derfor innført ledelsesstandarder som er egnet for et familieeid selskap med profesjonell ledergruppe og uavhengig styre.

God forretningsskikk – etikk og etterlevelse

Vi har forpliktet oss til å følge god forretningsskikk, og høy etikk og integritet er for lengst rotfestet i bedriftskulturen. Det innebærer å leve opp til løfter og ulike interessenters forventninger, det være seg institusjoner, foretak eller enkeltpersoner. LEGO gruppens etiske retningslinjer er samlet i en håndbok som brukes som et internt verktøy for å hjelpe oss i etiske dilemmaer og til å ta de riktige beslutningene. 

Håndboken fremhever tre generelle retningslinjer når det gjelder etiske dilemmaer:

- Søke veiledning i selskapets kultur og verdier, som danner grunnlaget for de etiske prinsippene i LEGO gruppen

- Søke veiledning i selskapets retningslinjer samt lovbestemmelser og myndighetskrav for å finne ut hva som er rett og galt

- Være åpen! Ta opp og diskutere problemer med nærmeste overordnede

 Håndboken omhandler flere spesifikke forhold, blant annet korrupsjon, som er et prioritert område for oss, for å sikre at vi forebygger dette ved hjelp av våre medarbeidere og samarbeidspartnere som handler på vegne av oss. Vi driver virksomhet i de fleste land i verden, og et urokkelig standpunkt mot korrupsjon har alltid vært en av kjernesakene våre. I 2003 undertegnet vi FNs Global Compact-prinsipper og forpliktet oss dermed til å følge det 10. prinsippet, som handler om aktiv bekjempelse av korrupsjon.

For å skape den nødvendige bevisstheten rundt prinsippene om god forretningsskikk må alle LEGO® ansatte på direktørnivå og høyere annethvert år gjennomføre et e-læringskurs i god forretningsskikk . Andre ansatte som arbeider direkte med kunder og leverandører, må også ta kurset.

God forretningsskikk krever at vi arbeider kontinuerlig for å styrke og forbedre programmet for god forretningsskikk og sørge for at det blir forankret i alle deler av driften. Det gjør vi ved å utgi relevante veiledninger, implementere IT-støttesystemer og utarbeide nytt opplæringsmateriale basert på juridiske og lovpålagte standarder og organisasjonens behov.

Vi oppfordrer våre medarbeidere til å si fra om og rapportere brudd på retningslinjer i håndboken for god forretningsskikk eller andre retningslinjer i LEGO gruppen samt brudd på lover eller forskrifter. Dette bør fortrinnsvis gjøres via linjeorganisasjonen, men som en siste utvei finnes det et varslingssystem som kan brukes.