About Us

Publisert : 29 august 2013, 07:10 CET

Forfatter : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar er dypt forankret i vår kultur og våre verdier. Vår handlemåte internt og eksternt viser hva vi står for, og vårt mål er å skape et trygt og rettferdig arbeidsmiljø som gjenspeiler bedriftsverdiene våre.

Vi vet at samfunnsansvar strekker seg utenfor anleggets vegger. Det omfatter også lokalsamfunnene vi opererer i, og der har vi mulighet til å bidra positivt. Code of Conduct.

Helse og sikkerhet

Grunnlaget for et trygt og sunt arbeidsmiljø er en robust sikkerhetskultur uten risiko for personskader. For å styrke den positive fremgangen vi har sett de siste årene, fortsetter vi å arbeide med forebyggende helse og sikkerhet og motivere til en god sikkerhetskultur og -atferd i selskapet. I den forbindelse har vi definert et skadefrekvenstak som vi tar sikte på å forbedre ytterligere. Se resultater.

Respekt for de ansattes rettigheter og velbefinnende er et viktig element i vår satsing på gode arbeidsplasser. I en årlig medarbeiderundersøkelse svarer LEGO® ansatte på hvor motiverte og fornøyde de er i jobben. De gode resultatene og den svært høye svarprosenten gir oss en indikasjon på hvor godt vi lykkes med å omgjøre retningslinjer til et godt arbeidsmiljø. Se resultater.

Mangfold – like muligheter

Vårt standpunkt er alltid å ha den best kvalifiserte personen i en stilling, og vi har som mål at alle ansatte i selskapet skal ha like muligheter.

Realiseringen av en mer mangfoldig medarbeiderbase er en trinnvis prosess, spesielt på de høyere beslutningsnivåene i selskapet. Som en del av arbeidet med å skape like muligheter og sette mangfold på agendaen, har et eget team, med vår CEO i spissen, tatt et initiativ for å sette denne langsiktige satsingen ut i livet [se resultater].

Engasjement i lokalsamfunnet

En vesentlig faktor i arbeidet med bærekraft og ansvarlighet er å involvere oss i og støtte samfunnene som berøres av aktivitetene våre. I LEGO gruppen vet vi hvilken viktig rolle vi kan spille som talspersoner for barns muligheter til å leke og utvikle seg i lokalsamfunnene. Se eksempel 1 og eksempel 2.