About Us

Gepubliceerd : 17 februari 2012, 09:43 CET

PRIVACYBELEID DE LEGO GROEP

Inhoud:
Dit document bevat het privacybeleid van de LEGO Groep. Wij nodigen u uit dit beleid door te nemen. Als u naar specifieke informatie zoekt kunt u de volgende links gebruiken. Deze sturen u direct naar individuele onderdelen van dit beleid. 

Inleiding 
Algemene principes 
Overdracht van persoonsgegevens naar derden en/of andere landen 
Persoonsgegevens verzameld van kinderen jonger dan 13 jaar 
Verwerking van persoonsgegevens via LEGO®-kanalen
Cookies 
Controleren en bijwerken van persoonsgegevens 
Gegevensveiligheid 
Diversen 

Inleiding:
Dit beleid is leidinggevend bij alle soorten verwerking (inclusief het verzamelen, gebruiken, overdragen, opslaan en verwijderen) van persoonlijk identificeerbare informatie (alle informatie die gebruikt kan worden om een fysiek persoon te identificeren, en alle andere hierbij behorende informatie) ("persoonsgegevens") over natuurlijke personen welke al dan niet consumenten zijn van LEGO®-producten of -diensten, of vertegenwoordigers van met ons samenwerkende partijen, door alle business units en ondernemingen binnen de LEGO Groep.

Dit beleid is van toepassing op verwerking door ons van persoonsgegevens die op alle mogelijke manieren (actief dan wel passief, online dan wel offline) verzameld zijn, van personen overal ter wereld.

Eventuele vragen met betrekking tot het door ons verwerken van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan: 

LEGO SYSTEM A/S 
Aastvej 1, 
DK-7190 Billund 
Denemarken
T.a.v.: Privacy Officer 
of het dichtstbijzijnde bedrijf binnen de LEGO Groep: http://aboutus.lego.com/nl-nl/factsfigures/locations.aspx
Algemene principes:

De LEGO Groep wordt bij het verwerken van persoonsgegevens in het algemeen geleid door de volgende principes

 1. 1. We verzamelen alleen persoonsgegevens voor specifieke en expliciete doelstellingen;
 2. 2. We verzamelen geen persoonsgegevens die verder gaan dan wat nodig is om deze doelstellingen te bereiken;
 3. 3. We zullen persoonsgegevens niet gebruiken voor doelen anders dan waarvoor de gegevens zijn verzameld, tenzij hierin uitdrukkelijk bepaald of na toestemming vooraf;
 4. 4. We zullen persoonsgegevens niet overdragen naar derden of naar andere landen, tenzij hierin uitdrukkelijk bepaald of na toestemming vooraf;
 5. 5. We trachten persoonsgegevens periodiek te controleren en/of bij te werken en we accepteren verzoeken tot wijziging van persoonsgegevens;
 6. 6. We gebruiken hoge technische standaarden om de verwerking van persoonsgegevens veilig te maken;
 7. 7. Tenzij hierin bepaald slaan we persoonsgegevens in identificeerbare vorm niet langer dan strikt noodzakelijk op om de doelstellingen te bereiken, of indien dit wettelijk wordt geëist.


De LEGO Groep moedigt families aan de LEGO.com-sites als een gezamenlijke activiteit te bezoeken.

Overdracht van persoonsgegevens naar derden en/of andere landen: 
Als algemeen leidend principe verwerken we persoonsgegevens met het doel de aanbiedingen en diensten van de LEGO Groep aan u te vereenvoudigen of verbeteren.

We kopen aanvullende gegevens uit openbare bronnen aan om onze databases aan te vullen.

We verwerken geen persoonsgegevens in opdracht van derden en we verkopen of delen geen persoonsgegevens met derden voor eigen, onafhankelijke gebruik van dezen, tenzij u ons hiertoe toestemming verleent (zie LEGO Shop at Home hieronder).

We delen wel persoonsgegevens met derden als het nodig is diensten te leveren die we niet zelf uitvoeren, zoals het verzenden van LEGO®-producten, LEGO®-Club Magazines enz.

De gebruiken ook hostingdiensten van derden om door ons verzamelde persoonsgegevens op hun servers op te slaan, en laten hierop validatiecontroles uitvoeren (zie LEGO ID - Gekoppelde accounts hieronder)

We ondernemen van tijd tot tijd consumentenonderzoeken of laten deze uitvoeren en voor dit doel kunnen we mogelijk persoonsgegevens uitwisselen met externe onderzoeksbedrijven. Deze externe onderzoeksbedrijven kunnen namens ons ook enquêtegegevens in hun databases opslaan.

Alle gegevensoverdracht naar externe leveranciers of partners, inclusief de hierboven genoemde voorbeelden, is onderworpen aan een schriftelijk contract tussen ons en de externe leverancier of partner in kwestie. De leverancier of partner heeft geen enkele toestemming voor het gebruik van deze persoonsgegevens voor doelen anders dan door ons opgedragen.

Indien relevant kunnen persoonsgegevens uitgewisseld worden tussen business units en ondernemingen binnen de LEGO Groep http://aboutus.lego.com/en-us/factsfigures/locations.aspx

We onthullen persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn wegens rechterlijke dwang of voor doelen gerelateerd aan rechtshandhaving.

Voor operatieve veiligheidsdoeleinden verwerken we persoonsgegevens in Europa en de Verenigde Staten (mirrorservers). Dit betekent dat alle door ons verwerkte persoonsgegevens periodiek worden overgedragen tussen onze vestigingen in Europa en de Verenigde Staten. 

Persoonsgegevens verzameld van kinderen jonger dan 13 jaar: 
Als een kind jonger dan 13 jaar (of ouder naargelang de plaatselijke wet. In de hierna volgende tekst wordt ter vereenvoudiging de leeftijd van 13 gebruikt als gemeenschappelijke noemer) online contact heeft met de LEGO Groep, bijvoorbeeld voor deelname aan een prijsvraag of voor het stellen van vragen, verzamelen we het e-mailadres van dat kind en het e-mailadres van de ouder of verzorger van het kind. We gebruiken het e-mailadres van het kind alleen voor het doel waarvoor dit is verzameld en we gebruiken het e-mailadres van de ouders of verzorgers alleen voor berichtgeving over het contact van het kind met ons en voor het leveren van berichten over de aard en toepassing van verzamelde persoonsgegevens, indien dit wettelijk vereist is.

Als ouder of verzorger van een kind jonger dan 13, waarvan we persoonsgegevens hebben verzameld, heeft u het recht om deze persoonsgegevens te controleren en te verwijderen en om verzameling of gebruik van deze persoonsgegevens toe te staan of te verbieden. Hiervoor dient u contact met ons op te nemen viaprivacy.officer@lego.com.

Ouders en verzorgers die de persoonsgegevens gerelateerd aan hun kinderen willen inzien, moeten de gebruikersnamen en wachtwoorden van de betrokken kinderen kunnen overleggen en moeten ter controle en voor contactdoeleinden hun eigen e-mailadres aanleveren.

We kunnen en zullen geen voorwaarden opstellen waarin kinderen persoonsgegevens moeten of willen prijsgeven die verder gaan dan redelijkerwijze noodzakelijk geacht kan worden voor eventuele activiteiten op onze websites.

Kinderen jonger dan 13 jaar mogen deelnemen aan prijsvragen. Als kind dat jonger is dan 13 jaar wint, wordt er bericht gestuurd naar het e-mailadres van de ouder of verzorger (ingevuld door het kind als hij of zij aan de wedstrijd meedoet). Zonder voorafgaande toestemming van de ouders zullen we bovendien niet vragen naar andere persoonsgegevens dan e-mailadressen. Persoonsgegevens die verzameld worden van kinderen en ouders tijdens prijsvragen worden bewaard tot de wedstrijd eindigt en de prijzen zijn uitgekeerd. Vervolgens worden deze gegevens verwijderd.

Als een door ons aangeboden online activiteit kinderen jonger dan 13 jaar in de gelegenheid stelt persoonsgegevens prijs te geven (bijvoorbeeld via onbeheerde chatrooms of forums) zullen we eerst toestemming van de ouders zoeken voordat het kind kan deelnemen. Momenteel worden al deze activiteiten beheerd, gecontroleerd en/of gescreend.

Verwerking van persoonsgegevens via LEGO®-kanalen: 

Identificador LEGO ID: 
Algemeen:
We hebben één gemeenschappelijk profielplatform geïntroduceerd (LEGO ID) dat bruikbaar is tussen de verschillende LEGO onlinetoepassingen. Als u voor een toepassing een LEGO ID aangemaakt hebt, kan deze eveneens voor andere toepassingen gebruikt worden.

Een LEGO ID kan zowel door kinderen als volwassenen aangemaakt worden, maar als een kind jonger dan 13 inschrijft, zullen we in het algemeen persoonlijke gegevens via de ouder of wettelijke verzorger van het kind verzamelen, in plaats van via het kind zelf.

Om een LEGO ID aan te maken verwerken we persoonsgegevens zoals e-mailadressen (en het e-mailadres van een ouder of verzorger als de aanvrager jonger is dan 13), verjaardag, woonland en geslacht. We vragen ook een wachtwoord en gebruikersnaam aan te maken.

Het e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van berichtgeving over de account en eventuele andere aan het systeem gerelateerde informatie.

Gekoppelde accounts: 
Door middel van de koppeling van LEGO ID´s van kinderen met de LEGO ID´s van ouders of verzorgers geven we ouders meer mogelijkheden tot controle over online activiteiten van hun kinderen (bv. met betrekking tot het spel LEGO Universe). Hierbij is het echter extreem belangrijk dat we de relatie controleren tussen LEGO ID van het kind en het LEGO ID van de ouder of verzorger die deze wil koppelen.

Om deze reden verwerken we persoonsgegevens met betrekking tot de ouder of verzorger, zoals de voor- en achternaam, postadres, geboortedatum en een meer betrouwbaar type identificatienummer (bijvoorbeeld rijbewijs- of BSN-nummer, persoonlijk identificatienummer) dat per rechtsgebied kan variëren.

We dragen deze gegevens over naar een externe service provider die voor ons deze validatie uitvoert. De validatieservice wordt uitgevoerd krachtens een schriftelijk contract tussen ons en de service provider.

In onze archieven slaan we geen persoonsgegevens op die voor de validatie verzameld zijn. De door ons ontvangen resultaten geven aan of er "overeenkomst" is (in dit geval worden de LEGO ID´s van het kind en de ouder of verzorger gekoppeld) of "geen overeenkomst" (in dit geval worden de LEGO ID´s niet gekoppeld, tenzij op andere wijze een passende relatie tussen het kind en de aanvrager is bevestigd).

De externe service provider zal de door ons verstuurde persoonsgegevens uitsluitend verwerken en opslaan voor documentatiedoeleinden.

LEGO Shop at Home: 
Als u online of offline gebruik maakt van onze LEGO thuiswinkelservice (LEGO Shop at Home) (bijvoorbeeld online bestellen via shop.LEGO.com of via het LEGO consumentenservicecentrum, via de catalogus of anderszins) verwerken we transactiegerelateerde gegevens zoals uw voor- en achternaam, post- en verzendadres, telefoonnummer, e-mailadres, informatie van uw creditkaart of andere betaalinformatie en (indien u een LEGO IDhebt aangemaakt) uw geboortedatum en geslacht. Daarnaast verwerken we informatie over uw aankopen bij ons.

We gebruiken deze persoonsgegevens voor het verwerken en leveren van uw bestelling, voor berichtgeving over de status van uw bestelling en het bijwerken van uw profiel, zodat we altijd beschikken over de meest nauwkeurige persoonsgegevens. We zullen voornoemde persoonsgegevens ook gebruiken om consumentengedrag te analyseren en de communicatie van LEGO Shop at Home, indien van toepassing, te verbeteren. In dit verband kunnen we informatie over uw internetgedrag op onze sites overdragen naar externe service providers, die ons helpen uw internetervaring te optimaliseren. De optimalisatieservice wordt uitgevoerd krachtens een schriftelijk contract tussen ons en de service provider.

Als u hiervoor kiest (of op aanvraag) sturen we u campagne- en reclame-e-mails van LEGO Shop at Home. Deze e-mails kunnen speciaal worden afgestemd op uw gebruikersprofiel en eerdere aankopen.

U kunt ons toestemming geven uw naam, adres en activiteit met betrekking tot bestellingen door te geven aan zorgvuldig geselecteerde derde partijen, waarvan wij geloven dat hun producten u mogelijk kunnen interesseren.

LEGO VIP-programma: 
Als u 13 jaar of ouder bent (de leeftijdsgrens kan per land verschillen) kunt u meedoen met ons LEGO VIP-programma in officiële winkels waar het merk LEGO wordt verkocht, online via LEGO Shop at Home, telefonisch via het LEGO consumentenservicecentrumm of via LEGO-evenementen die worden aangeboden via het VIP-programma. Als u zich in een winkel of telefonisch inschrijft, moet u vervolgens VIP.LEGO.com/Register bezoeken om uw inschrijfproces online te voltooien.

We verwerken persoonsgegevens zoals uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer (optie), e-mailadres, creditkaart of andere betaalinformatie, LEGO ID-gebruikersnaam en wachtwoord, geboortedatum en geslacht. We verwerken bovendien informatie over uw aankopen bij ons (online en offline), voorkeuren met betrekking tot marketing en uw gebruik van aan LEGO.com gerelateerde websites.

We gebruiken uw persoonsgegevens om u regelmatig via e-mail nieuwsbrieven te versturen, marketingaanbiedingen via catalogi (als u hiervoor toestemming geeft), e-mails en tekstberichten om het gedrag van consumenten te analyseren en de communicatie van ons LEGO VIP-programma aan te passen. We gebruiken uw persoonsgegevens daarnaast om uw profiel zo nu en dan te actualiseren, zodat we altijd beschikken over de meest nauwkeurige persoonsgegevens.

LEGO Club: 
Kinderen kunnen lid worden van de LEGO Club. Als het kind jonger is dan 13 jaar, zullen we voor het lidmaatschap relevante persoonsgegevens in het algemeen via ouders of verzorgers van het kind verzamelen, in plaats van via het kind zelf. Als de enige benodigde informatie van het kind het e-mailadres is (bijvoorbeeld voor deelname aan een prijsvraag), kunnen we het e-mailadres direct aan het kind vragen en berichtgeving versturen naar de ouders of verzorgers, indien dit wettelijk vereist is.

Als lid van één van de LEGO Clubs ontvangt het kind regelmatig LEGO Club Magazines en LEGO Club nieuwsbrieven en kan het deelnemen aan prijsvragen.

Bij het invullen van een aanvraag voor lidmaatschap bij LEGO Club geeft u toestemming aan LEGO Club voor het gebruiken van de informatie van uw kind voor mailings en e-mails. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor LEGO-mailings en zullen niet verkocht, verhuurd of anderszins vrijgegeven worden aan bedrijven buiten LEGO, uitgezonderd bedrijven die handelen in onze vertegenwoordiging bij de levering van diensten die zijn aangevraagd door het kind.

We zullen indien relevant persoonsgegevens verwerken zoals de voor- en achternaam van het kind, postadres, geslacht, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.

LEGO consumentenservice: 
U kunt contact opnemen met ons LEGO consumentenservicesecentrum met vragen of opmerkingen gerelateerd aan de LEGO Groep en onze producten en diensten. U kunt ook vervangende onderdelen aanvragen voor uw LEGO®-bouwdozen, evenals catalogi, enz.
Als u contact met ons opneemt, verwerken we, indien relevant, persoonsgegevens zoals leeftijdsgroep, uw e-mailadres, uw geslacht, voor- en achternaam, postadres, telefoon- en/of mobiel telefoonnummer.

LEGO Universe: 
LEGO Universe is een abonnementsapplicatie.

Als niet eerder een LEGO ID is aangemaakt, verwerken we persoonsgegevens zoals e-mailadressen (en het e-mailadres van een ouder of verzorger als de aanvrager jonger is dan 13), verjaardag, woonland en geslacht. We vragen ook een wachtwoord en gebruikersnaam aan te maken.

Ter verwerking van betaalinformatie en berichtgeving aan klanten verwerken we persoonsgegevens zoals uw voor- en achternaam, postadres, creditkaart of andere betaalinformatie en e-mailadres. Daarnaast verwerken we informatie over uw aankopen bij LEGO Universe.

Cookies: 
Op onze websites maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die uw browser op uw computer of mobiel internetapparaat plaatst. Een cookie zelf bevat of verzamelt geen informatie. Als een cookie echter door een server via een internetbrowser gelezen wordt, kan deze helpen een website gebruiksvriendelijker te maken, bijvoorbeeld door het onthouden van eerdere aankopen of gegevens van uw rekening.

We gebruiken cookies zodat u uw keuzes kunt onthouden, om een betere gebruikerservaring te bieden via verbetering van onze websites en voor het aanleveren van informatie die beter is toegesneden op uw behoefte.

Dit betekent dat we cookies gebruiken om het volgende te onthouden: 

 • Browserinstellingen zoals het type browser dat u gebruikt en de door u geïnstalleerde invoegtoepassingen. Op deze manier wordt u niet iedere keer dat u de site bezoekt lastiggevallen en heeft u de benodigde programma´s om een spelletje te kunnen spelen of informatie van onze site te kunnen downloaden. Bovendien weten we zo hoeveel mensen bepaalde soorten software gebruiken, zodat we onze site kunnen aanpassen en de best mogelijke internetervaring aan elke bezoeker kunnen bieden.
 • Uw keuze van land en regio. Dit betekent dat als u eenmaal Nederlands hebt gekozen als voorkeurstaal, dat dit dan de standaardtaal wordt waarin de site wordt weergegeven als u ons weer bezoekt.
 • Welke spelletjes u speelt, wat de hoogste door u behaalde score en voortgang in het spel is, afhankelijk van de functies van elk spel. Deze toestand wordt opgeslagen in Flash Local Shared Objects, ook wel bekend als Flash cookies.
 • Uw inlogtoestand van LEGO ID.
 • Uw winkelwagentje en winkelopties.
 • Welke producten u in de winkel hebt bekeken en gekocht, zodat we u aanbevelingen kunnen doen.
 • Welke producten en foto´s u heeft beoordeeld en de door u gegeven beoordelingen.
 • De laatste keer dat we u hebben gevraagd deel te nemen aan een enquête en of u hieraan gehoor heeft gegeven, zodat we u niet te vaak lastigvallen.
 • Uw bewegingen op en gebruik van onze sites. In dit kader verzamelen we geen persoonsgegevens. We verzamelen alleen statistische gegevens om onze site te optimaliseren.
 • Recentelijke gebruiksgegevens, om de prestaties te verbeteren. Als we al persoonsgegevens in een cookie opslaan, wordt deze informatie versleuteld en dus veilig bewaard.


Sommige cookies gaan mee tot u uw browser afsluit, andere worden langere tijd bewaard. De langste levensduur van onze cookies is 400 dagen, omdat we willen zorgen dat uw informatie ook terug te vinden is als u ons slechts eenmaal per jaar bezoekt.

Voor enkele functies maken we gebruik van derden als leverancier. Hun gebruik van persoonsgegevens wordt geleid door ons contract met hen en zij hebben uitsluitend toestemming om de gegevens in te zien voor het bepaalde doel. Dat wil zeggen dat de gegevens niet gerelateerd worden aan gegevens van andere bedrijven en dat we geen gedrag van gebruikers buiten onze eigen sites volgen.

De meeste browsers accepteren automatisch cookies. U kunt voorkomen dat cookies op uw computer of mobiel internetapparaat worden opgeslagen, door uw browser zo in te stellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Sommige browsers beschikken over een optie waarbij cookies na elk gebruik gewist worden. Bij Internet Explorer versie 8 en hoger heet dit InPrivate, Incognito in Google Chrome versie 10 en hoger; Private Browsing in Firefox versie 3.5 en hoger; Private Browsing in Safari versie 2 en hoger en Private Browsing in Opera versie 10.5 en hoger.

De exacte instructies hiervoor kunnen worden aangetroffen in de handleiding van uw browser. U kunt op elk moment cookies wissen die al op uw computer of mobiel internetapparaat staan. Als u ervoor kiest geen cookies te accepteren, kunt u nog steeds onze website bezoeken maar zonder cookies kunnen we geen optimale gebruikerservaring garanderen.

In sommige gevallen is een browser in een ander programma ingebouwd. In deze lijst staat hoe u deze kunt regelen: 

- Gebruik Safari voor LEGO Digital Designer op Mac 
- Gebruik Internet Explorer voor LEGO Digital Designer op PC 
- Voor LEGO Mindstorms op Mac en PC start u het programma opnieuw op 
- Gebruik Safari voor LEGO Universe op Mac 
- Gebruik Internet Explorer voor LEGO Universe op PC 

Controleren en bijwerken van persoonsgegevens:
U kunt altijd contact met ons opnemen om door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te controleren en bij te werken. U kunt gebruik maken van de volgende privacy.officer@lego.com of contact opnemen met onze LEGO klantenservice. Voorafgaand aan de toegang tot en het wijzigen van uw account moeten we uw identiteit goed controleren. Het kan tot 10 werkdagen duren tot wijzigingen in werking treden.

Gegevensveiligheid: 
http://shop.lego.com/TermsPolicies/shopping_security.asp 

De toegang tot een aantal LEGO.com-diensten wordt beschermd door middel van toegangsrestrictie op basis van de LEGO ID gebruikersnaam en het wachtwoord. Het is belangrijk altijd een wachtwoord te gebruiken dat moeilijk door anderen te raden is en u moet uw wachtwoord beschermen tegen vrijgave aan anderen.

Alle externe overdracht van persoonsgegevens die door ons wordt gefaciliteerd, wordt versleuteld.

Alle gegevensopslag, bij computerfaciliteiten van de LEGO Groep dan wel in faciliteiten van zakelijke partners, zijn onderworpen aan schriftelijke contracten.

De verwerking van persoonsgegevens vindt in het algemeen plaats volgens de geldende wetgeving en best practices met betrekking tot gegevensveiligheid.

Creditkaartinformatie wordt verwerkt via één of meer goedgekeurde en gecertificeerde service provider(s) en wordt niet langer door ons bewaard dan strikt noodzakelijk om de gegevens te verwerken.

Manipulatie van persoonsgegevens wordt geregeld via gedocumenteerd beleid en procedures, inclusief strenge fysieke en logische toegangscontrole, veiligheidsback-ups, failover, bescherming tegen malware, controle en detectiemechanismes tegen vulnerabiliteit.

Diversen: 
De LEGO Groep zal haar gegevensverwerkingsbeleid mogelijk van tijd tot tijd moeten wijzigen, om de wijze waarop we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, overzetten, opslaan en/of verwijderen te actualiseren. Indien beleidswijzigingen van kracht worden waarbij de privacy van individuen waarop dit beleid van toepassing is, in materiële en negatieve zin wordt gewijzigd, zullen we al het mogelijke nastreven om deze wijzigingen aan alle betrokken individuen te melden.

DATUM INWERKINGTREDING: 25 mei 2011