About Us

Zasady ochrony prywatności grupa LEGO

10 de mayo de 2011

Spis treści:

Niniejszy dokument zawiera zasady ochrony prywatności obowiązujące w Grupie LEGO. Zapraszamy do zapoznania się z tymi zasadami. Osoby poszukujące konkretnych informacji mogą skorzystać z poniższych linków, które prowadzą bezpośrednio do poszczególnych części niniejszych zasad.

Wprowadzenie 

Zasady ogólne 

Przesyłanie danych osobowych do stron trzecich i/lub do innych krajów

Dane osobowe gromadzone w Internecie od dzieci w wieku poniżej 13 lat

Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem kanałów LEGO® 

Pliki cookie

Sprawdzanie i aktualizowanie danych osobowych

Bezpieczeństwo danych 

Różne

Wprowadzenie:

Niniejsze zasady regulują wszelkie sposoby przetwarzania (w tym gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie, przechowywanie i usuwanie) danych umożliwiających identyfikację (dotyczy to jakichkolwiek informacji, przy użyciu których można zidentyfikować osobę fizyczną oraz informacji z nimi powiązanych) wszelkich osób fizycznych, które są użytkownikami produktów lub usług LEGO® bądź przedstawicielami partnerów Grupy LEGO (dane te są dalej zwane „danymi osobowymi”), przez wszelkie jednostki biznesowe i osoby prawne należące do Grupy LEGO.

Zasady te dotyczą przetwarzania danych osobowych bez względu na sposób ich gromadzenia (m.in. aktywny lub bierny, online lub offline) oraz miejsce przebywania osób, od których dane pochodzą.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania przez Grupę LEGO danych osobowych można kierować na adres: 
LEGO SYSTEM A/S 
Aastvej 1, 
DK-7190 Billund 
Dania 
Attn: Privacy Officer 
privacy.officer@lego.com

lub do znajdującej się najbliżej użytkownika firmy z Grupy LEGO. http://aboutus.lego.com/pl-pl/factsfigures/locations.aspx.

Zasady ogólne:

Grupa LEGO będzie na ogół kierować się następującymi zasadami podczas przetwarzania danych osobowych: 

 

 1. 1. Dane osobowe będą gromadzone tylko w konkretnych, opisanych celach.
 2. 2. Dane osobowe będą gromadzone wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów.
 3. 3. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, w których zostały zebrane, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym dokumencie lub za uprzednią zgodą zainteresowanej osoby.
 4. 4. Dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim lub przesyłane do innych krajów z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym dokumencie lub za uprzednią zgodą zainteresowanej osoby.
 5. 5. Grupa LEGO będzie starać się okresowo sprawdzać i/lub aktualizować dane osobowe oraz akceptować prośby o ich zmianę.
 6. 6. Aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, zostaną zastosowane wysokie standardy techniczne.
 7. 7. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym dokumencie, dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację tylko tak długo, jak jest to niezbędne do zrealizowania celu przechowywania lub wymagane przez prawo.


 

Grupa LEGO zachęca rodziny do odwiedzania witryn LEGO.com i wspólnej zabawy.

Przesyłanie danych osobowych do stron trzecich i/lub do innych krajów:

Ogólnie dane osobowe są przetwarzane w celu ułatwienia korzystania z ofert i usług Grupy LEGO lub ulepszenia ich.

Grupa Lego kupuje dodatkowe dane z publicznych źródeł, aby uzupełniać bazy danych.
Nie przetwarzamy danych osobowych w imieniu stron trzecich ani nie sprzedajemy i nie udostępniamy im danych osobowych do własnego, niezależnego użytku bez zgody zainteresowanej osoby (patrz część <>a href="http://www.lego.com/aboutus/corporate-responsibility/legal-notice/privacy-policy/#shop">LEGO Shop at Home poniżej).
Udostępniamy dane osobowe stronom trzecim, kiedy jest to niezbędne do realizacji usług, których nie świadczymy sami, takich jak dostawy produktów LEGO®, wysyłki magazynów LEGO Club Magazine itp. 
Korzystamy również z usług zewnętrznych firm hostingowych zajmujących się przechowywaniem na ich serwerach zgromadzonych przez nas danych osobowych oraz sprawdzaniem poprawności danych (patrz rozdział LEGO ID — powiązane konta poniżej).
W celu realizacji okresowo przeprowadzanych lub zlecanych przez nas badań konsumenckich możemy udostępniać dane osobowe zewnętrznym firmom badawczym. Firmy takie mogą też w naszym imieniu przechowywać w swoich bazach danych informacje dotyczące badań. 
Wszelkie przekazywanie danych zewnętrznym dostawcom lub partnerom (również w przykładowych sytuacjach opisanych powyżej) będzie podlegać pisemnym umowom między Grupą LEGO a tymi dostawcami/partnerami, którzy będą zobowiązani do korzystania z tych danych osobowych wyłącznie w określonych przez nas celach.
W razie potrzeby dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom biznesowym i podmiotom w ramach Grupy LEGO. 

 

Dane osobowe zostaną przez nas ujawnione, kiedy będzie to wynikać z obowiązku prawnego na mocy wezwania sądowego lub nakazu sądowego, bądź w celu wyegzekwowania prawa

W celu zapewnienia bezpieczeństwa działalności dane osobowe są przetwarzane (dublowane) w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że wszelkie przetwarzane przez nas dane osobowe są okresowo przekazywane między naszymi placówkami w Europie i w Stanach Zjednoczonych. 

Dane osobowe gromadzone w Internecie od dzieci w wieku poniżej 13 lat:

Gdy dziecko w wieku poniżej 13 lat (lub innego wyższego wieku, jaki może być określony przez miejscowe przepisy prawa — wiek 13 lat jest stosowany jako ogólnie przyjęta miara dla ułatwienia orientacji) skontaktuje się przez Internet z Grupą LEGO (np. w celu wzięcia udziału w konkursie lub zadania pytań), adres e-mail dziecka oraz jego rodzica/opiekuna zostanie przez nas pobrany. Adres e-mail dziecka będzie przez nas użyty wyłącznie w celu, dla którego został pobrany, natomiast adres e-mail rodzica lub opiekuna służy do powiadomienia takich osób o nawiązaniu z nami kontaktu przez dziecko oraz do przekazania informacji dotyczących typu zbieranych przez nas danych osobowych i sposobów ich użycia, zgodnie z wymogami prawa.

Rodzic lub opiekun dziecka w wieku poniżej 13 lat, od którego zebraliśmy dane osobowe, ma prawo do zapoznawania się z nimi i ich usuwania, a także do odmówienia dalszego zbierania takich danych osobowych i ich wykorzystywania. W tym celu należy skontaktować się z nami, klikając tutaj privacy.officer@lego.com


W przypadku rodziców i opiekunów, którzy chcą zapoznać się z danymi osobowymi dotyczącymi ich dzieci będzie konieczne podanie nazw użytkownika i haseł używanych przez dzieci, a także własnego adresu e-mail do celów weryfikacji i kontaktu.

Nie mamy prawa do określania warunków, które będą wymagały ujawnienia przez dziecko danych osobowych lub nakłaniały je do tego poza zakresem koniecznym do uczestnictwa w działaniach oferowanych w naszych witrynach sieci Web.

Dzieci w wieku poniżej 13 lat mogą brać udział w konkursach. Jednak w przypadku zwycięstwa takiego dziecka zostanie wysłane odpowiednie powiadomienie na adres e-mail jego rodzica lub opiekuna wprowadzony przez dziecko w momencie przystępowania do konkursu. Nie wymagamy również wprowadzenia przez dziecko jakichkolwiek danych osobowych oprócz adresów e-mail bez wcześniejszego uzyskania zgody rodziców. Wszelkie dane osobowe uzyskane od dzieci i rodziców podczas konkursów będą przechowywane do ich zakończenia i dostarczenia nagród, a następnie takie dane zostaną usunięte.

Jeśli jakiekolwiek oferowane przez nas działania w Internecie umożliwiają dzieciom w wieku poniżej 13 lat publiczne ujawnienie danych osobowych (np. niemoderowane pokoje rozmów czy fora), przed zezwoleniem dziecku na korzystanie z takich funkcji uzyskamy zgodę rodziców.

Obecnie wszystkie działania tego typu są moderowane, monitorowane i/lub sprawdzane.

Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem kanałów Grupy LEGO®:

LEGO ID:

Wprowadziliśmy uniwersalną platformę profili (LEGO ID), z której można korzystać w rozmaitych aplikacjach internetowych Grupy LEGO. Po utworzeniu konta LEGO ID w jednej aplikacji można z niego korzystać również w innych aplikacjach.

Konta LEGO ID mogą tworzyć zarówno dzieci, jak i dorośli. W przypadku rejestracji dziecka w wieku poniżej 13 lat będą jednak na ogół gromadzone nie dane samego dziecka, a jego rodziców/opiekunów prawnych.

W celu utworzenia konta LEGO ID będą przetwarzane takie dane osobowe jak adres e-mail (oraz adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli konto tworzy dziecko w wieku poniżej 13 lat), data urodzenia, kraj zamieszkania i płeć. Konieczne będzie również utworzenie nazwy użytkownika i hasła.

Adres e-mail będzie używany do wysyłania powiadomień dotyczących konta oraz innych komunikatów systemowych w razie potrzeby.

Powiązane konta:

Powiązanie konta LEGO ID dziecka z kontem LEGO ID rodzica/opiekuna prawnego pozwala na większą kontrolę nad działaniami dziecka w Internecie (na przykład nad korzystaniem przez nie z gry Lego Universe). W tym celu jednak bardzo ważne jest zweryfikowanie relacji między dzieckiem a rodzicem/opiekunem prawnym, z którego kontem LEGO ID ma być powiązane konto LEGO ID dziecka.

W związku z tym będziemy przetwarzać takie dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych jak imię i nazwisko, adres pocztowy, data urodzenia oraz wiarygodny numer identyfikacyjny offline (np. numer prawa jazdy, PESEL, paszportu itp.) odpowiednio do lokalnych przepisów prawa.

Dane te będą przekazywane zewnętrznym usługodawcom, którzy w naszym imieniu przeprowadzą weryfikację. Usługi weryfikacji będą przeprowadzane na mocy pisemnej umowy między Grupą LEGO a usługodawcą.

Dane osobowe zgromadzone w celu weryfikacji nie będą przechowywane w naszych archiwach. W odpowiedzi otrzymamy wynik oznaczający „zgodność” (w takim przypadku konta LEGO ID rodzica/opiekuna prawnego i dziecka zostaną powiązane) lub „niezgodność” (w takim przypadku konta LEGO ID nie zostaną powiązane do czasu potwierdzenia odpowiedniej relacji między dzieckiem a osobą wnioskującą o powiązanie).

Zewnętrzny usługodawca będzie przetwarzać i przechowywać przekazane nam dane osobowe wyłącznie w celach dokumentacyjnych.

LEGO Shop at Home:

W przypadku skorzystania przez użytkownika z usługi LEGO Shop at Home w Internecie lub poza nim (np. w razie złożenia zamówienia w witrynie shop.LEGO.com, za pośrednictwem działu obsługi klienta firmy LEGO bądź za pomocą katalogu lub w inny sposób) będą przez nas przetwarzane takie dane osobowe związane z transakcją jak imię i nazwisko, adres pocztowy i adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, dane karty kredytowej lub inne informacje związane z płatnością, a także (w przypadku użytkowników z kontem LEGO ID) data urodzenia i płeć. Będziemy również przetwarzać informacje o dokonanych u nas zakupach.

Te dane osobowe zostaną przez nas wykorzystane w celu przetworzenia i zrealizowania zamówienia, wysyłania powiadomienia o statusie zamówienia oraz okresowego aktualizowania profilu, aby zapewnią dostępność jak najdokładniejszych danych osobowych. Będziemy również korzystać z tych danych osobowych w celu analizowania zachowań klientów oraz indywidualnego dostosowania komunikacji z użytkownikiem dotyczącej usługi LEGO Shop at Home. W związku z tym możemy przekazywać informacje o korzystaniu z naszych witryn zewnętrznym usługodawcom, co ułatwi nam zapewnienie użytkownikom maksymalnej wygody podczas przeglądania. Usługi optymalizacji będą wykonywane na mocy pisemnej umowy między Grupą LEGO a usługodawcą.

Po wyrażeniu przez użytkownika odpowiedniej zgody (lub przekazaniu prośby) będziemy przesyłać mu wiadomości e-mail o charakterze promocyjnym i marketingowym dotyczące usługi LEGO Shop at Home. Mogą one być kierowane do użytkowników na podstawie historii zakupów lub przeglądanych stron internetowych.

Użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnianie swojego imienia i nazwiska, adresu oraz informacji o zamówieniach starannie wybranym stronom trzecim, których produktami może być zainteresowany.

Program LEGO VIP:

Użytkownicy w wieku co najmniej 13 lat (ograniczenie wiekowe może zależeć od kraju) mogą przystąpić do programu LEGO VIP w sklepach detalicznych LEGO, za pośrednictwem witryny LEGO Shop at Home, telefonicznie za pośrednictwem działu obsługi klienta LEGO lub uczestnicząc w imprezach LEGO oferowanych w ramach programu VIP. Po zarejestrowaniu się w sklepie lub przez telefon należy odwiedzić witrynę VIP.LEGO.com/Register w celu sfinalizowania procesu rejestracji online. 

W związku z rejestracją będą przetwarzane takie dane osobowe użytkownika jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego (opcjonalnie), adres e-mail, dane karty kredytowej i inne informacje związane z płatnością, nazwa użytkownika i hasło konta LEGO ID, data urodzenia i płeć. Będą również przetwarzane informacje o dokonanych u nas zakupach (online i offline), preferencjach marketingowych i korzystaniu z witryn związanych z witryną LEGO.com.

Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane w celu regularnego wysyłania pocztą elektroniczną biuletynów, a także ofert marketingowych (jeśli użytkownik wyraził na to zgodę) w postaci katalogów, wiadomości e-mail oraz wiadomości tekstowych, analizowania zachowań klienta oraz indywidualnego dostosowywania komunikacji w ramach programu LEGO VIP. Dane osobowe będą również okresowo wykorzystywane w celu aktualizowania profilu użytkownika, aby zapewnić dostępność jak najdokładniejszych danych osobowych.


Klub LEGO: 
Dzieci mogą wstępować do Klubu LEGO. W przypadku dzieci w wieku poniżej 13 lat będą na ogół gromadzone w nie dane samego dziecka związane z członkostwem, a jego rodziców/opiekuna prawnego. Jeśli jedynym potrzebnym elementem danych osobowych będzie adres e-mail dziecka (np. w przypadku uczestnictwa w konkursie), możemy pobrać adres bezpośrednio od dziecka i powiadomić o tym rodziców/opiekuna prawnego zgodnie z prawem.

 

Dziecko należące do Klubu LEGO może okresowo otrzymywać magazyny LEGO Club Magazines i biuletyny Klubu LEGO w formie wiadomości e-mail. Może również uczestniczyć w konkursach itp.

Wypełnienie wniosku o uzyskanie członkostwa w Klubie LEGO oznacza zgodę na wykorzystanie danych dziecka w celu przekazywania korespondencji i wiadomości e-mail. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do korespondencji z Grupą LEGO i nie będą sprzedawane, wypożyczane ani ujawniane żadnej firmie spoza Grupy LEGO z wyjątkiem firm działających na naszą rzecz w celu świadczenia usług żądanych przez dziecko.

W razie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe takie jak imię i nazwisko dziecka, adres pocztowy, płeć, data urodzenia, adres e-mail i numer telefonu.

Dział obsługi klienta firmy LEGO:

Użytkownicy mogą kontaktować się z działem obsługi klienta firmy LEGO w sprawie pytań lub uwag dotyczących Grupy LEGO oraz jej produktów i usług. Mogą również prosić o wysłanie katalogów, części zamiennych do zestawów LEGO®, itp.

W przypadku takich kontaktów w razie potrzeby będą przetwarzane takie dane osobowe jak informacje o grupie wiekowej, adres e-mail, płeć, imię, nazwisko, adres pocztowy oraz numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego.

LEGO Universe:

LEGO Universe to aplikacja oferowana na zasadzie subskrypcji.

Jeśli użytkownik nie ma jeszcze konta LEGO ID, będą przetwarzane takie dane osobowe jak adres e-mail (oraz adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli konto tworzy dziecko w wieku poniżej 13 lat), data urodzenia, kraj zamieszkania i płeć. Konieczne będzie również utworzenie nazwy użytkownika i hasła.

Na potrzeby rozliczeń i procedur powiadamiania klientów będą również przetwarzane takie dane osobowe jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, dane karty kredytowej i inne informacje związane z płatnością oraz adres e-mail. Będą również przetwarzane informacje o zakupach aplikacji LEGO Universe.

Pliki cookie:

W naszych witrynach internetowych korzystamy z plików cookie. Są to małe pliki danych umieszczane na komputerze lub innym urządzeniu przez przeglądarkę. Sam plik cookie nie zawiera ani nie gromadzi informacji. Może jednak zostać odczytany przez serwer lub przeglądarkę internetową, aby umożliwić świadczenie lepszych usług w witrynie — na przykład przez zapamiętywanie poprzednich zakupów lub danych konta.

Stosujemy pliki cookie, aby zapamiętywać wybory dokonane przez użytkownika, a także ułatwić mu korzystanie z naszych witryn przez ich udoskonalenie i lepiej dopasować ich zawartość do jego potrzeb.

Oznacza to, że stosujemy pliki cookie, aby zapamiętywać szereg informacji:

 

 • Ustawienia przeglądarki użytkownika, np. typ używanej przeglądarki i zainstalowane dodatki. Dzięki temu użytkownik odwiedzający nasze witryny nie musi za każdym razem potwierdzać, że dysponuje sprzętem wystarczającym do korzystania z gier czy pobierania informacji. Umożliwia nam to również określenie liczby użytkowników korzystających z poszczególnych typów oprogramowania, aby następnie odpowiednio dostosować witrynę w celu zapewnienia maksymalnej wygody podczas przeglądania.
 • Wybrany język i region. Oznacza to, że jeśli użytkownik raz wybierze w witrynie język polski, stanie się on językiem domyślnym i przy kolejnych odwiedzinach witryna również będzie wyświetlana po polsku.
 • Gry, w które gra użytkownik, najlepsze wyniki i postępy w grze — zależnie od funkcji poszczególnych gier. Stan gry zapisywany jest w lokalnych obiektach współużytkowanych języka Flash, czyli w plikach cookie Flash.
 • Stan zalogowania do konta LEGO ID.
 • Koszyk i opcje zakupów.
 • Produkty wyświetlane i kupowane w sklepie (w celu polecania produktów).
 • Oceniane produkty i elementy galerii oraz wystawione im oceny.
 • Data, kiedy ostatnio proponowano użytkownikowi udział w ankiecie, oraz otrzymana odpowiedź (aby nie proponować ankiet zbyt często).
 • Informacje o przemieszczaniu się użytkownika w witrynie i korzystaniu z niej. Nie gromadzimy danych osobowych w ramach tych informacji. Zbieramy tylko dane statystyczne, aby móc zoptymalizować witrynę.
 • Niedawno wykorzystywane dane — aby zwiększyć wydajność. Jeśli plik cookie zawiera dane osobowe, są one zaszyfrowane, a więc bezpieczne.


 

Niektóre pliki cookie istnieją do czasu zamknięcia przeglądarki, inne natomiast są przechowywane dłużej. Nasze pliki cookie istnieją przez maksymalnie 400 dni — chcemy mieć pewność, że nawet jeśli użytkownik odwiedza nas mniej więcej raz w roku, możemy znaleźć informacje o nim.

Niektóre z funkcji naszej witryny są realizowane przez firmy zewnętrzne. Zawarliśmy z nimi umowy regulujące sposób korzystania przez nie z danych. Mogą one używać danych wyłącznie w określonym przez nas celu — między innymi dane nie są używane w połączeniu z danymi pochodzącymi od innych firm; nie śledzimy również zachowania użytkowników poza naszymi witrynami.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Można zapobiec zapisywaniu takich plików na komputerze lub urządzeniu, wyłączając w przeglądarce ich akceptowanie. Niektóre przeglądarki obsługują tryb, w którym pliki cookie są zawsze usuwane po odwiedzinach w witrynie. Funkcja ta ma różne nazwy: InPrivate w przeglądarce Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej; incognito w przeglądarce Google Chrome w wersji 10 lub nowszej; funkcja trybu prywatnego w przeglądarce Firefox w wersji 3.5 lub nowszej, funkcja przeglądania prywatnego w przeglądarce Safari w wersji 2 lub nowszej, a także funkcja karty prywatnej/okna prywatnego w przeglądarce Opera w wersji 10.5 lub nowszej.

Dokładne informacje na ten temat zawiera podręcznik użytkownika przeglądarki. W każdej chwili można usunąć pliki cookie, które już znajdują się na komputerze lub urządzeniu. Użytkownicy, którzy w ogóle nie akceptują plików cookie, również mogą odwiedzać naszą witrynę, ale nie możemy gwarantować optymalnego korzystania z niej.

Czasami przeglądarka stanowi część innego programu. Niniejsza lista zawiera informacje o ustawieniach w takich przypadkach:

- W przypadku programu LEGO Digital Designer na komputerze Mac należy użyć przeglądarki Safari. 
- W przypadku programu LEGO Digital Designer na komputerze PC należy użyć programu Internet Explorer. 
- W przypadku programu LEGO Mindstorms na komputerze Mac lub PC wystarczy uruchomić program ponownie. 
- W przypadku programu LEGO Universe na komputerze Mac należy użyć przeglądarki Safari. 
- W przypadku programu Lego Universe na komputerze PC należy użyć przeglądarki Internet Explorer.

Sprawdzanie i aktualizowanie danych osobowych:

Użytkownicy mogą w każdej chwili kontaktować się z nami w celu sprawdzenia i zaktualizowania swoich danych osobowych, które mogą być przez nas przechowywane. Można w tym celu skorzystać z następującego linkuprivacy.officer@lego.com lub skontaktować się z działem obsługi klienta firmy LEGO. Przed uzyskaniem dostępu do danych i wprowadzeniem zmian na koncie konieczne jest zweryfikowanie tożsamości użytkownika. Wprowadzenie zmian może zająć do 10 dni roboczych. privacy.officer@lego.com 

Bezpieczeństwo danych:

http://shop.lego.com/TermsPolicies/shopping_security.asp 

Dostęp do szeregu usług w witrynie LEGO.com jest chroniony ograniczeniami w oparciu o nazwę użytkownika i hasło konta LEGO ID. Należy zawsze wybierać takie hasło, które będzie trudne do odgadnięcia, i chronić je przed odkryciem przez inne osoby. Wszelkie nasze zewnętrzne transmisje danych osobowych są chronione za pomocą szyfrowania. Wszelkie przechowywanie danych, zarówno na komputerach obsługiwanych przez Grupę LEGO, jak i u partnerów biznesowych, będzie podlegać pisemnym umowom. 

Ogólnie przetwarzanie danych osobowych będzie przebiegać zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i najlepszymi wzorcami postępowania w zakresie bezpieczeństwa danychhttp. 

Informacje o karcie kredytowej będą kierowane do co najmniej jednego zatwierdzonego, certyfikowanego usługodawcy i nie będą przez nas przechowywane dłużej niż zajmuje przetworzenie danych. 

 

Postępowanie z danymi osobowymi jest regulowane przez udokumentowane zasady i procedury, do których należy ścisła kontrola dostępu fizycznego i logicznego, bezpieczne kopie zapasowe, praca awaryjna, ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, monitorowanie oraz mechanizmy wykrywania luk w zabezpieczeniach. 

Różne:

Grupa LEGO może okresowo zmieniać zasady przetwarzania danych, aby odpowiadały one stosowanym metodom gromadzenia, wykorzystywania, przesyłania, przechowywania i/lub usuwania danych osobowych. Jeśli zmiany w zasadach będą miały znaczący i negatywny wpływ na prywatność osób, których zasady dotyczą, dołożymy starań, aby poinformować o takich zmianach wszystkie osoby, których to dotyczy.

 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 25 maja 2011 r.