About Us

Publicerad : 29 augusti 2013, 10:58 CET

Författare : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Bolagsstyrning och god affärssed

Sedan företaget grundades år 1932 har det varit i familjen Kirk Kristiansen ägo. Vår strategi för god bolagsstyrning är att kombinera styrkorna och fördelarna med att vara privat ägt med samma principer för god bolagsstyrning som ett börsnoterat bolag

Att skilja våra ägares intressen från styrelsens är mindre av ett problem, eftersom ägarna är med i styrelsen, och deltar i den dagliga verksamheten. Därför har Gruppen anammat styrningsstandarder som lämpar sig för ett familjeägt bolag som har ett professionellt ledningsteam och en oberoende styrelse.

God affärssed – etik och efterlevnad

Vi har åtagit oss att hålla en mycket hög standard när det gäller god affärssed och har ett långtgående engagemang för att hålla en lika hög standard avseende etik och integritet. Det innebär att vi måste uppfylla det vi lovat samt förväntningarna från de olika institutioner, organisationer och individer som är våra intressenter. LEGO Gruppens uppförandekodshandbok Code of Business Conduct används som verktyg inom organisationen när det uppstår etiska dilemman och man behöver hjälp med att fatta rätt beslut.

Handboken lyfter fram tre allmänna riktlinjer när man står inför ett etiskt dilemma:

- Sök vägledning i företagsandan och företagets värderingar, som utgör grunden för de etiska principerna hos LEGO Gruppen

- Sök vägledning från företagsreglerna, samt från samhällets juridiska regler och andra bestämmelser, för att avgöra vad som är rätt eller fel

- Var öppen! Dra dig inte för att säga det du tycker och diskutera frågor med din närmaste chef

Handboken tar upp många specifika frågor, t.ex. korruption, som är ett prioriterat område för oss, där vi vill säkerställa att vi motarbetar korruption proaktivt genom de anställda och affärspartners som representerar oss. Vi gör affärer i de flesta länder i världen, och det har alltid varit en av våra centrala värderingar att hålla en bestämd men otvetydig inställning till korruption. Sedan 2003 har vi varit med bland undertecknarna av principerna i FN:s Global Compact, och därmed åtagit oss att följa den 10:e principen och aktivt bekämpa korruption.

För att säkerställa att alla anställda hos LEGO®, på direktörsnivå och uppåt, har den medvetenhet om våra affärssedsprinciper som krävs måste de genomgå vår e-utbildningskurs i affärssed vartannat år. Anställda som kommer i direkt kontakt med kunder och leverantörer måste också genomgå kursen.

Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt affärssedsprogram och säkerställa att det inordnas i verksamheten, med det högre målet att garantera en hög standard avseende affärssed. Vi gör det genom att lägga till relevanta vägledningsdokument, implementera IT-system som stöd och utveckla nytt utbildningsmaterial utifrån de rådande lagarna och regelverken, samt organisationens behov.

Vi uppmuntrar alla anställda att tala ut och rapportera alla överträdelser mot handboken Business Conduct, LEGO Gruppens policyer samt eventuella lagar och regler. Det ska helst göras genom linjeorganisationen, men som sista utväg finns det en infrastruktur för tips, som ger anställda en annan väg att gå.