About Us

Publicerad : 27 februari 2014, 10:30 CET

Författare : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

2013 års resultat

    

Fokusområde

Indikator

Trend för 2014

Mål för 2014

Resultat för 2013

Produktsäkerhet

Antal återkallade produkter

-->

0

0

Kundnöjdhet

Net Promoter Score Index 

-->

105

105

Arbetssäkerhet

Skadefrekvens

-->

<=1.6

1.7

Arbetssäkerhet

Procentandelen större kvalitetsavvikelser, avvikelser från EHS-regler eller avvikelser från uppförandekoden som upptäckts vid granskningar på LEGO Gruppens huvudanläggningar som blivit lösta i enlighet med åtgärdsplanen

-->

100%

100%

Anställdas engagemang

Employee Net Promoter Score 

÷

62%

56%

Mångfald

Befordrade kvinnliga anställda på direktörsnivå eller högre

+

>=30%

37%

Anti-korruption

Procentandel av anställda på direktörsnivå eller högre hos LEGO Gruppens anläggningar som fått utbildning i affärsintegritet vartannat år

-->

100%

100%

Partnerefterlevnad

Procentandelen större kvalitetsavvikelser som upptäckts vid granskningar hos leverantörer som blivit lösta i enlighet med åtgärdsplanen

-->

100% 

100%

Partnerefterlevnad

Procentandelen större avvikelser från uppförandekoden som upptäckts vid granskningar hos leverantörer som blivit lösta i enlighet med åtgärdsplanen

-->

100%

100%

Hållbar produktion

Förbättrad energieffektivitet

+

+2.5%

+6.7%

Hållbar produktion

Återvunnet avfall, % av sammanlagt dokumenterat avfall

+

>=90%

90%

 

Trendstatus är en översikt över hur trenden ser ut för den aktuella indikatorn, utifrån våra resultatsiffror för kvartalet.

+= uppåtgående trend

 

÷= nedåtgående trend

 

-->= oförändrad trend