About Us

Publicerad : 29 augusti 2013, 09:51 CET

Författare : Morten Vestberg

Kontakt : Morten Vestberg

Socialt engagemang

Vårt sociala engagemang är djupt rotat i vår kultur och våra värderingar. Vår strategi för att lyckas tillsammans med människor internt och externt utgör ramarna för vår sociala agenda, och hjälper oss att hålla fokus på att uppnå en säker och rättvis arbetsmiljö i enlighet med våra företagsvärderingar.

Vi vet att vårt sociala ansvar går längre än de fabriker som vi driver. Där ingår också de lokala samhällena där vi verkar, och där vi har en möjlighet att ha en positiv inverkan. Code of Conduct.

Hälsa och säkerhet

För oss betyder att garantera en säker och hälsosam arbetsmiljö att etablera en arbetsmiljö med en gedigen säkerhetskultur, och utan skador. För att stärka den positiva utveckling vi sett de senaste åren fortsätter vi att främja och tillämpa en proaktiv hälso- och säkerhetsstrategi med vilken vi kan skapa en ännu bättre säkerhetskultur och -medvetenhet inom företaget. Vi har satt upp ett mål för vår skadefrekvens, och vi arbetar ständigt för att försäkra oss om en kontinuerlig förbättring i det avseendet. Se resultat.

Respekt för våra anställdas rättigheter och välmåga är en nyckelaspekt i vårt engagemang för en riktigt bra arbetsplats. Varje år rapporterar de anställda hos LEGO® om sina motivations- och nöjdhetsnivåer i en enkät bland företagets anställda. De höga poängen och den höga svarsprocenten ger oss en insyn i hur väl vi lyckats med att omsätta policyer i en bättre arbetsmiljö. Se resultat.

Mångfald – lika möjligheter

Vår ståndpunkt är att vi alltid ska ha den bäst kvalificerade personen på varje enskild befattning, och vi strävar efter att ge alla anställda på företaget lika möjligheter.

Att få en större mångfald i personalen är en process som måste tas stegvis, och det gäller särskilt de högre beslutsfattande delarna av företaget. För att driva på implementeringen av lika möjligheter och mångfaldsmålsättningarna har ett särskilt team, med vår CEO som ordförande, tagit på sig att leda den här långsiktiga satsningen och delta i den aktivt Se resultat.

Lokalt samhällsengagemang

En viktig aspekt när det gäller vårt sätt att arbeta med hållbarhet och ansvar är att nära och stötta de samhällen som påverkas av vår verksamhet. Inom LEGO Gruppen är vi medvetna om den viktiga rollen vi kan spela som förespråkare för barns tillfällen att få leka och utvecklas i de lokala samhällena.

En vesentlig faktor i arbeidet med bærekraft og ansvarlighet er å involvere oss i og støtte samfunnene som berøres av aktivitetene våre. I LEGO gruppen vet vi hvilken viktig rolle vi kan spille som talspersoner for barns muligheter til å leke og utvikle seg i lokalsamfunnene. Se case 1 og e case 2.